מתקן פוטו וולטאי קיבוץ יטבתה

תוכנית 12/ מפ/ 1003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי קיבוץ יטבתה
מספר: 12/ מפ/ 1003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי בתחום השטחים החקלאיים של קיבוץ יטבתה.

עיקרי ההוראות:
קביעת יעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים' ודרך גישה בייעוד 'קרקע חקלאית' עם זיקת הנאה למעבר רכב.
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ-8.6 מגה וואט.
קביעת השימושים המותרים.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות והמתקנים הנלווים להפעלת המתקן הפוטו וולטאי .
קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 426400
קואורדינטה Y 206800

שטחים חקלאיים ממזרח לדרך מס' 90 מצפון מזרח לקיבוץ יטבתה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/2012תאריך פרסום: 25/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6396. עמוד: 3232. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/02/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5678. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2010
קבלת תכנית09/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה