מתקן פוטו וולטאי - מושב מבטחים

תוכנית 7/ מפ/ 1012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי - מושב מבטחים
מספר: 7/ מפ/ 1012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-10 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב מבטחים .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית על פי תמ"מ 4/ 14 לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ושינוי יעוד משטח חקלאי על פי תכנית 12/302/02/7ד לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים.
2. קביעת שימושים ותכליות.
3. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
4. קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה.
5. קביעת התנאים להחזרת השטח לעבוד חקלאי עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי.
6. קביעת רמת הגמישות בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולמבטחים

תיאור המיקום:
X=142,983
Y=570,460

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב מבטחים, והוא ממוקם מדרום לכביש מס' 232, וממערב לכביש 2310.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 7/ 02/ 302/ 12דרך 2200 פיתחת שלום - מרכז צוחרשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2011תאריך פרסום: 27/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6326. עמוד: 875. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/10/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/10/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות08/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4809. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2010
קבלת תכנית06/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה