מתקן פוטו וולטאי - קיבוץ סופה

תוכנית 7/ מפ/ 1007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי - קיבוץ סופה
מספר: 7/ מפ/ 1007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בקיבוץ סופה.

עיקרי ההוראות:
? קביעת הנחיות מיוחדות ביעוד מבני משק להקמת מתקן פוטו וולטאי;
? שינוי ייעוד מאזור מבני משק ליעוד דרך מוצעת;
? שינוי יעוד מדרך מוצעת לייעוד מבני משק;
? שינוי שטח פרטי פתוח לייעוד מעורב מבני משק;
? קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-6 מגוואט;
? קביעת השימושים המותרים;
? קביעת הוראות בניה;
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
? קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות;
? קביעת השלבים והנחיות לביצוע;
? קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולסופה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 137200
קואורדינטה Y 571600

בשטחים מבני משק של קיבוץ סופה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםכפיפות
תוכנית7/ 03/ 280קיבוץ סופהשינוי
תוכניתמשד/ 38סופה והסביבהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2012תאריך פרסום: 07/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6388. עמוד: 2983. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים17/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6794. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית07/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה