מתקן פוטו וולטאי - תראבין

תוכנית 28/ מפ/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי - תראבין
מספר: 28/ מפ/ 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח לייעוד קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים להפקת חשמל באמצעות מתקנים פוטו וולטאיים, בצמוד לישוב תראבין א סאנע.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים למטרת הקמת מתקן פוטו וולטאי ומתקנים הנלווים להפעלתו.
יצירת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית.
קביעת השימושים והתכליות המותרים.
קביעת קווי בניין ופירוט זכויות הבניה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות למזעור מפגעים סביבתיים ונופיים בזמן ההקמה.
קביעת הנחיות לביצוע התכנית, שלבי ההקמה ואופן ההפעלה של המתקנים.
קביעת התנאים למתן היתרי בניה והתנאים בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 583125
קואורדינטה Y 175500

שטח לקרקע חקלאית בצמוד ומדרום לישוב תראבין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100227חלק1-2
100228חלק1
100229חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית28/ 03/ 701תראבין שלב ב'כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 16/ אתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה-שינוי מס' א'-אסמ"ר דודאיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 977. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5119. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/06/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
קבלת תכנית31/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה