מתקן פוטו וללטאי מושב פדויים

תוכנית 7/ מפ/ 1027

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן פוטו וללטאי מושב פדויים
מספר: 7/ מפ/ 1027
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו ? וולטאי בהספק של כ- 8 מגוואט בשטח החקלאי של מושב פדויים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים.
ב. קביעת הוראות ותנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי עם תום פעילותו כמתקן פוטו ?וולטאי.
ג. פירוט השימושים והתכליות בכל ייעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ד. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה ולפיתוח השטח.
ה. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפדויים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 162000
קואורדינטה Y 580000

דרומית לקריית החינוך מרחבים ולעלה נגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100213חלק1
400176חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 194/ 3מרכז לחינוך תרבות וספורט - קרית ספירכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות25/03/2012תאריך פרסום: 25/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6396. עמוד: 3233. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/03/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5680. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2011
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2010
קבלת תכנית31/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה