מתקן פוטו-וולטאי כפר מימון

תוכנית 7/ מפ/ 1028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי כפר מימון
מספר: 7/ מפ/ 1028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו ? וולטאי בהספק של 8 מגה -וואט בשטחי מושב כפר מימון

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית עם זיקת הנאה למעבר ברכב.
ב. פירוט השימושים והתכליות בכל ייעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ג. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה ולפיתוח השטח.
ד. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבכפר מימון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 155000
קואורדינטה Y 594200

שטחים חקלאיים ממערב לכפר מימון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1000חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 164/ 5תוספת 120 יחידות דיור - כפר מימוןכפיפות
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2844. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6796. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2011
החלטה בדיון בוולק"ח02/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2011
קבלת תכנית01/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה