מתקן פוטו-וולטאי מושב יבול

תוכנית 7/ מפ/ 1036

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי מושב יבול
מספר: 7/ מפ/ 1036
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי, בשטחי המשבצת של מושב יבול.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של 8 מגה וואט.
2. שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית" ליעוד מעורב "קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" והסדרת דרך גישה ע"י קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בייעוד "קרקע חקלאית" ו"שצ"פ".
3. קביעת זכויות בניה למבנים, קביעת תנאים להוצאת היתר בניה תנאים בהיתר ותנאים להפעלת האתר.
4. קביעת שימושים ותכליות.
5. קביעת הוראות לטיפול נופי.
6. קביעת הוראות לפקיעת תוקף התכנית והשבת היעוד לקדמותו בתום פעילות המתקן הפוטו וולטאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכוליבול

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 136,250
קואורדינטה Y 566,000

מדרום ליישוב יבול, בצומת דרך הגישה לישוב שלומית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100302חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/2012
לא הוגשו התנגדויות22/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2012תאריך פרסום: 27/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6464. עמוד: 6086. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/06/2011
קבלת תכנית22/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית