מתקן פוטו-וולטאי מושב כמהין

תוכנית 20/ מפ/ 1003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי מושב כמהין
מספר: 20/ מפ/ 1003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי במושב כמהין.

עיקרי ההוראות:
? קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ-7.5 מגוואט לצורך הפקת חשמל במושב כמהין.
? שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד של קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים;
? קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית;
? קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי;
? קביעת השימושים המותרים;
? קביעת הוראות בניה;
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
? קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות;
? קביעת השלבים והנחיות לביצוע;
? קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר;
? קביעת התנאים להחזרת השטח לייעודו הקודם, בתום פעילות המתקן הפוטו וולטאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבכמהין

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 145500
קואורדינטה Y 536150

בשטחי החקלאות של מושב כמהין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39007חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 5/ אמסוף ניצנהכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2012תאריך פרסום: 27/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6464. עמוד: 6084. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/05/2012תאריך פרסום: 01/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6407. עמוד: 3638. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2012
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2011
קבלת תכנית08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה