מתקן פוטו-וולטאי מושב נבטים

תוכנית 31/ מפ/ 1003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי מושב נבטים
מספר: 31/ מפ/ 1003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי הכולל תחנת משנה ומסדרון תשתיות עילי עבור חיבור לקו ההולכה,לצורך הפקת חשמל במושב נבטים .

עיקרי ההוראות:
? קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ- 35 מגוואט לצורך הפקת חשמל.
? שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד של קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים .
? שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד של מתקנים הנדסיים .
? קביעת גבול מסדרון תשתית עלי .
? קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשטח בייעוד קרקע חקלאית.
? קביעת הוראות בניה.
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים .
? קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.
? קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
? קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=187,200
קואורדינטה Y Y=570,500

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב נבטים וממערב לבתי היישוב.
מדרום לשטח משיקה מסילת ברזל ובסמוך כביש מס' 40,מצפון מאגר מים מושבים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק1, 8
100060חלק1-4, 7-8
100400חלק20
400112חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115/ 6הרחבה קהילתית - מושב נבטיםכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבעכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1326. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות17/10/2012
הוגשו התנגדויות05/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4712. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2012
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2011
קבלת תכנית03/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה