מתקן פוטו-וולטאי מושב תאשור

תוכנית 7/ מפ/ 1010

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי מושב תאשור
מספר: 7/ מפ/ 1010
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-5 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב תאשור.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית ע"פ תמ"מ 4/ 14 לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים וקביעת זיקת הנאה למעבר רכב בדרכי יער ובקרקע חקלאית.
קביעת שימושים ותכליות.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה.
קביעת התנאים להקמת שצ"פ בחזית המתקן הפוטו-וולטאי אל מול כביש 25.
קביעת התנאים להחזרת השטח לעבוד חקלאי עם תום פעילות כמתקן פוטו-וולטאי.
קביעת רמת הגמישות בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתאשור
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=163,514
קואורדינטה Y Y=586,700

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב תאשור, בצפון מזרח השטח משיק לכביש מס' 25.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100281חלק209-11, 13
100394חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 457פארק יער נחל גררכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2012תאריך פרסום: 09/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6374. עמוד: 2500. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/01/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6794. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית31/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2010
קבלת תכנית06/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה