מתקן פוטו-וולטאי מושב תלמי אליהו

תוכנית 7/ מפ/ 1011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי מושב תלמי אליהו
מספר: 7/ מפ/ 1011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-10 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב תלמי אליהו.

עיקרי ההוראות:
קביעת יעוד לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ודרך גישה למעבר רכב בשטח חקלאי.
קביעת שימושים ותכליות.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה.
קביעת התנאים להחזרת השטח לעבוד חקלאי עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי.
קביעת רמת הגמישות בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולתלמי אליהו

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=147,939
קואורדינטה Y Y=569,679

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב תלמי אליהו, והוא ממוקם מדרום לכביש מס' 222, ובסמוך למנחת גבולות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק12-13, 18, 20, 23, 31, 39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/01/2012תאריך פרסום: 11/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6358. עמוד: 1946. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5680. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית06/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה