מתקן פוטו-וולטאי משולב במבני משק - קיבוץ נווה חריף

תוכנית 12/ מפ/ 1007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי משולב במבני משק - קיבוץ נווה חריף
מספר: 12/ מפ/ 1007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי במשולב עם מבני משק בקיבוץ נווה חריף .

עיקרי ההוראות:
הוספת הנחיות מיוחדות לבניית מתקן פוטו וולטאי בייעוד מבני משק.
שינוי בקו בנין בדרך מאושרת מ-5 מ' ל-0 (אפס) מ'.
קביעת זכויות בניה למבני משק.
קביעת זכויות בניה למבנים ולמתקנים הפוטו וולטאים.
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ-8 מגה וואט.
קביעת השימושים המותרים.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות והמתקנים הנלווים להפעלת המתקן הפוטו וולטאי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותנוה חריף

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 438500
קואורדינטה Y 203500

שטח למבני משק בתחום קיבוץ נווה חריף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 148קיבוץ נווה חריףשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/2012תאריך פרסום: 25/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6396. עמוד: 3232. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/03/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5679. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2010
קבלת תכנית09/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה