מתקן פוטו-וולטאי משמר הנגב - פנימי

תוכנית 7/ מפ/ 1019

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי משמר הנגב - פנימי
מספר: 7/ מפ/ 1019
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטוולטאי להפקת חשמל מאנרגית השמש בהספק של כ 7.8 מגוואט, בתחום הקיבוץ משמר הנגב.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים, מאזור לנופש וספורט לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים, מקרקע חקלאית לספורט ונופש. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה. קביעת השימושים והתכליות. קביעת תנאים ללמתן היתרי בניה. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 173000
קואורדינטה Y 586800

בשטחי החקלאות של קיבוץ משמר הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100230חלק1, 3-5, 14, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגבשינוי
תוכניתמשד/ 31משמר הנגב והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבעכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2012תאריך פרסום: 30/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6369. עמוד: 2339. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5680. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2010
קבלת תכנית14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה