מתקן פוטו-וולטאי ניר משה

תוכנית 7/ מפ/ 1042

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי ניר משה
מספר: 7/ מפ/ 1042
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר לייצור חשמל באמצעות מתקנים פוטו-וולטאיים, בשטחי המשבצת של מושב ניר משה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת יעוד קרקע ''חקלאות ומתקנים הנדסיים''.
2. קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת חוות מתקנים פוטו-וולטאיים.
3. קביעת זכויות בניה למבנים ומתקנים בחוות מתקנים פוטו-וולטאיים.
4. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה ולהפעלת האתר.
5. קביעת הוראות לטיפול נופי.
6. קביעת הוראות לפקיעת תוקף התכנית והשבת היעוד לקדמתו בסוף תקופת השימוש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100245חלק14, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/01/2012
קבלת תכנית21/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2011