מתקן פוטו-וולטאי עומר

תוכנית 14/ מפ/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי עומר
מספר: 14/ מפ/ 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו - וולטאי בעומר

עיקרי ההוראות:
א. הקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ - 5 מגה וואט לצורך הפקת חשמל בעומר
ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד של קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים.
ג. שינוי יעוד משצ"פ ליעוד של דרך.
ד. קביעת יעוד לשטח חקלאות ולפרוזדור תשתיות.
ה. פירוט השימושים והתכליות בכל ייעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ו. קביעת התנאים למתן היתרי בניה וקביעת התנאים להיתר.
ז. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.
ח. קביעת הוראות ותנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי עם תום פעילותו כמתקן פוטו ?וולטאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 185350
קואורדינטה Y 573850

השטחים החקלאיים שבין אזור המגורים של עומר ושטח המט"ש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק49
38574חלק7669, 73, 78
100424חלק181-182
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 110עומרכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3543. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים05/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1837. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2011
קבלת תכנית11/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח04/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים2111/03/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים134502/02/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים56803/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים1611/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים1508/08/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים56504/07/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח31206/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים1013/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים702/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים612/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים417/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה