מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ להב, פנימי

תוכנית 31/ מפ/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ להב, פנימי
מספר: 31/ מפ/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי בקיבוץ להב.

עיקרי ההוראות:
? הוספת שימוש בשטח שייעודו למתקנים הנדסיים, להקמת מתקן פוטו וולטאי;
? הוספת שימוש בשטח שייעודו לבנייני משק, להקמת מתקן פוטו וולטאי;
? קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-3.5 מגוואט;
? קביעת השימושים המותרים;
? קביעת הוראות בניה;
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
? קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות;
? קביעת השלבים והנחיות לביצוע;
? קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 187900.000
קואורדינטה Y 587000.000

בשטחים מבני משק ומתקנים הנדסיים של קיבוץ להב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100219חלק1
100223חלק1
100249חלק7, 9, 19, 21, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןכפיפות
תוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעוניםהתליה
תוכניתמשד/ 28להב והסביבהכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6060. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3544. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2012
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2010
קבלת תכנית14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה