מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ שובל דרום

תוכנית 7/ מפ/ 1009

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ שובל דרום
מספר: 7/ מפ/ 1009
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי להפקת חשמל מאנרגית השמש בהספק של כ -6.4 מגוואט, צמוד לקיבוץ שובל.

עיקרי ההוראות:
קביעת ייעוד מעורב לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים; קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי; קביעת השימושים המותרים; קביעת הוראות בניה; קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים; קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; קביעת השלבים והנחיות לביצוע; קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןשובל

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 174800
קואורדינטה Y 591000

בשטחי החקלאות מדרום מערב לקיבוץ ובצמוד למט"ש הקיים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100231חלק12, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתמשד/ 30שובל - אדמות חקלאיות , והסביבהשינוי
תוכנית7/ 03/ 471יער שובלכפיפות
תוכנית7/ 02/ 305/ 56שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעוןכפיפות
תוכנית7/ 03/ 136/ 3קיבוץ שובל - חלוקה למגרשים והרחבת הישובכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2012תאריך פרסום: 09/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6374. עמוד: 2500. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6004. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/07/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית07/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה