מתקן פוטו-וולטאי שדה גדול בית קמה

תוכנית 31/ מפ/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי שדה גדול בית קמה
מספר: 31/ מפ/ 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי להפקת חשמל מאנרגית השמש בהספק של כ- 66 מכווא''ט,
בשטחי קיבוץ בית קמה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מאזור חקלאי לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסייים.
- שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח פרטי פתוח.
- שינוי יעוד מאזור חקלאי לרצועת תשתיות.
- שינוי יעוד מרצועת ניקוז לרצועת תשתיות.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה ובהיתר נביה.
- קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.
- קביעת השימושים והתכליות.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת תנאים להחזרת הטשח לעיבוד חקלאי עם סיום פעילות המתקן הפוטו-וולטאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100232חלק1
100270חלק1, 12-15, 25, 49, 52, 65, 69-70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןכפיפות
תוכניתמשד/ 35בית קמה והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 14/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - אתרי מחוז מרכז.כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/03/2012
קבלת תכנית22/03/2012