מתקן פוטו-וולטאי - מושב תלמי בילו

תוכנית 7/ מפ/ 1013

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי - מושב תלמי בילו
מספר: 7/ מפ/ 1013
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ- 10 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב תלמי בילו.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ודרך וקרקע חקלאית עם זיקת הנאה למעבר רכב.
קביעת שימושים ותכליות.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה.
קביעת התנאים להחזרת השטח לעבוד חקלאי עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי.
קביעת רמת הגמישות בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב
דרוםשמעוניםמרחביםתלמי ביל"ו

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=165,800
קואורדינטה Y Y=592,800

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב תלמי בילו, והוא ממוקם מדרום מזרח לכביש מס' 293.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2חלק1-2, 10
100240חלק1-2, 5, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/01/2012תאריך פרסום: 11/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6358. עמוד: 1946. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2011תאריך פרסום: 16/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6252. עמוד: 4877. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2010
קבלת תכנית06/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה