מתקן פוטו-וולטאי - נאות סמדר

תוכנית 12/ מפ/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי - נאות סמדר
מספר: 12/ מפ/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו ?וולטאי בשטח לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ואזור מבני משק, ושינוי שטחים בעלי מגבלות ביטחוניות לשטחים פתוחים בקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מבני משק, תעשיה, שטח פרטי פתוח, שטח לתכנון בעתיד ודרכים
לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים, למבני משק, לשטחים פתוחים ודרכים.
ב.הקמת מתקן פוטו ? וולטאי בהספק של כ 8 מגוואט.
ג. גריעת שטח יער עפ"י התכנית הקודמת החלה בשטח ? תכנית יעלון 143/03/12, עפ"י סעיף 9 א. לתמ"א 22 .
ד. פירוט השימושים והתכליות בכל ייעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ה. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה, פיתוח השטח ותנאים להיתר.
ו. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 204400
קואורדינטה Y 440200

השטחים המזרחים בקיבוץ נאות סמדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 143קיבוץ יעלוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2011תאריך פרסום: 27/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6326. עמוד: 875. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/10/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4807. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים21/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/04/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/01/2010
קבלת תכנית25/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה