מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ אליפז

תוכנית 12/ מפ/ 1006

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ אליפז
מספר: 12/ מפ/ 1006
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי בתחום השטחים החקלאיים של קיבוץ אליפז.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים' וקביעת דרך גישה בייעוד 'קרקע חקלאית' עם זיקת הנאה למעבר רכב.
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ-8.6 מגה וואט.
קביעת השימושים המותרים.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות והמתקנים הנלווים להפעלת המתקן הפוטו וולטאי.
קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםנספחים מאושרים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאליפז

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 202500
קואורדינטה Y 411800

שטחים חקלאיים ממזרח לדרך מס' 90

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילותכפיפות
תוכנית12/ 03/ 107/ 1שדה תעופה אילת - חבל אילותכפיפות
תוכניתמשד/ 11אליפז והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2012תאריך פרסום: 30/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6369. עמוד: 2340. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5679. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2010
קבלת תכנית09/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה