מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ משמר הנגב

תוכנית 7/ מפ/ 1005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ משמר הנגב
מספר: 7/ מפ/ 1005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן להפקת חשמל מאנרגית השמש.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאי למתקן הנדסי.
קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100230/2 חלקי חלקות: 2, 3, 8

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתמשד/ 31משמר הנגב והסביבהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית11/04/2010