מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שדה בוקר

תוכנית 20/ מפ/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שדה בוקר
מספר: 20/ מפ/ 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו- וולטאי לייצור חשמל ממזרח לקיבוץ שדה בוקר.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים.
2. קביעת עיצוב אדריכלי.
3. קביעת קווי בניין.
4. הסדרת דרך גישה ע"י קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב.
5. קביעת שימושים ותכליות.
6. קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.
7. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבשדה בוקר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 181400
קואורדינטה Y 531500

ממזרח לקיבוץ שדה בוקר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39070חלק3
39145חלק145-7, 10, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/2011תאריך פרסום: 22/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6325. עמוד: 851. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/09/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות08/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4807. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/04/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/04/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2010
קבלת תכנית28/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה