מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שובל צפון

תוכנית 7/ מפ/ 1008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שובל צפון
מספר: 7/ מפ/ 1008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן להפקת חשמל מאנרגית השמש.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי ולזיקת הנאה למעבר רכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןשובל

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גןשים חלקות:
גוש: 100232/5 חלקי חלקות: 1
גוש: 100233/4 חלקי חלקות: 1
גוש: בני שמעון גוש שומה 18: חלקי חלקות: 1, 11, 12

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400144חלק1, 11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתמשד/ 30שובל - אדמות חקלאיות , והסביבהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית07/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים1110/04/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים125/05/2010