מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ ברור חיל (תעשיה)

תוכנית 7/ מפ/ 1020

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ ברור חיל (תעשיה)
מספר: 7/ מפ/ 1020
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי להפקת חשמל מאנרגית השמש בהספק של כ -2.5 מגוואט באזור תעשייה קיים של קיבוץ ברור חיל.

עיקרי ההוראות:
? הוספת שימוש מתקן הנדסי לייצור חשמל ליעוד אזור תעשיה קיים;
? שינוי יעוד קרקע מאזור תעשיה לקרקע חקלאית;
? קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-2.5 מגוואט;
? קביעת השימושים המותרים;
? קביעת הוראות בניה;
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
? קביעת הנחיות סביבתיות נופיות;
? קביעת השלבים והנחיות לביצוע;
? קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 165600
קואורדינטה Y 607500

בשטחי אזור תעשיה של קיבוץ ברור חיל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3100חלק10-12, 15, 38, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חילשינוי
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמהכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/05/2012תאריך פרסום: 07/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6411. עמוד: 3801. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/04/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2011תאריך פרסום: 09/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6316. עמוד: 460. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/08/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2010
קבלת תכנית14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה