מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות

תוכנית 7/ מפ/ 1004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות
מספר: 7/ מפ/ 1004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטוולטאי בקיבוץ גבולות והסדרת דרך גישה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת יעוד 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים' ודרך גישה;
2. קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי;
3. קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע;
4. קביעת הוראות בניה;
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
6. קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות;
7. קביעת השלבים וההתניות לביצוע;
8. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 568,250
קואורדינטה Y 148,750

קיבוץ גבולות מדרום לשטח הבנוי של הקיבוץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100310חלק20-22, 31, 34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1841. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/12/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות08/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4176. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/05/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/03/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית07/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה