מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ דביר

תוכנית 7/ מפ/ 1021

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ דביר
מספר: 7/ מפ/ 1021
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בקיבוץ דביר.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעוד מעורב קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים.
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-4.3 מגוואט;
קביעת השימושים המותרים;
קביעת הוראות בניה;
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות;
קביעת השלבים והנחיות לביצוע;
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית וביעוד יער.
קביעת התנאים להחזרת השטח לייעודו הקודם, בתום פעילות המתקן הפוטו וולטאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 183200
קואורדינטה Y 590600

בשטחי החקלאות של קיבוץ דביר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100224חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 103/ 4אזור תעשיה - קיבוץ דבירכפיפות
תוכנית7/ 03/ 476יער דבירכפיפות
תוכניתמשד/ 32קיבוץ דביר והסביבהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2012תאריך פרסום: 24/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6421. עמוד: 6249. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות30/01/2012תאריך פרסום: 30/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6369. עמוד: 2339. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2012
החלטה בדיון בוולק"ח03/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2011
קבלת תכנית14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה