מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)

תוכנית 7/ מפ/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)
מספר: 7/ מפ/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטוולטאי בקיבוץ להב והסדרת דרך גישה.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים' ולדרך מוצעת;
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק משוער של 7 מגוואט;
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע;
קביעת הוראות בניה;
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות;
קביעת השלבים וההתניות לביצוע;
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 592,500
קואורדינטה Y 189,000

שטחי קיבוץ להב מדרום לישוב שומריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3133חלק10, 24, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 28להב והסביבהשינוי
תוכנית7/ 03/ 439/ 1הרחבת הישוב שומריהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/2012תאריך פרסום: 09/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6356. עמוד: 1890. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5119. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2011
החלטה בדיון בוולק"ח04/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית07/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100413/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100325/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים1410/07/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124930/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים56204/04/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים56107/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים927/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30807/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים702/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים612/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים227/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים125/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה