מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ מפלסים

תוכנית 7/ מפ/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ מפלסים
מספר: 7/ מפ/ 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטוולטאי בקיבוץ מפלסים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים';
2. קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק משוער של 10.8 מגוואט;
3. קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע;
4. קביעת הוראות בניה;
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
6. קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות;
7. קביעת השלבים וההתניות לביצוע;
8. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבמפלסים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 600,250
קואורדינטה Y 158,750

קיבוץ מפלסים מדרום לשטח הבנוי של הקיבוץ

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 114/ 1/ אקיבוץ מפלסיםשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1840. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות08/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4808. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/06/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית07/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100413/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100208/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100131/07/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124605/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45422/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים813/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30807/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים44925/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים227/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים125/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה