מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ נחל עוז

תוכנית 7/ מפ/ 1003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ נחל עוז
מספר: 7/ מפ/ 1003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטוולטאי בקיבוץ נחל עוז.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים';
2. קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של עד 10.8 מגה וואט, בכפוף
לאמור בסעיף 6(יא).;
3. קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע;
4. קביעת הוראות בניה;
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
6. קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות;
7. קביעת השלבים וההתניות לביצוע;
8. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבנחל עז

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 597,500
קואורדינטה Y 151,750

קיבוץ נחל עוז מדרום לשטח הבנוי של הקיבוץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
849חלק2-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 238/ 1נחל עוז והסביבהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6799. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים26/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/08/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4175. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/05/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/03/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית07/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה