מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ סמר

תוכנית 12/ מפ/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ סמר
מספר: 12/ מפ/ 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטוולטאי בקיבוץ סמר.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים';
2. קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק משוער של 10.8 מגוואט;
3. קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע;
4. קביעת הוראות בניה;
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;
6. קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות;
7. קביעת שלבים וההתניות לביצוע;
8. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותסמר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 411,500
קואורדינטה Y 202,750

קיבוץ סמר מדרום לשטח הבנוי של הקיבוץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק3
39114חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 159מחצבת חול- חולות סמרשינוי
תוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילותכפיפות
תוכניתמשד/ 11אליפז והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1837. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/12/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/12/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות08/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4806. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית07/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים132818/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100413/11/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים56907/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100208/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים201100131/07/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124930/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45422/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים56107/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים813/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30807/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים44925/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים227/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים125/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה