מתקן תפיסה של שפכי חברון

תוכנית 7/ 02/ 305/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן תפיסה של שפכי חברון
מספר: 7/ 02/ 305/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להמקת מתקן הנדסי - מתקן לתפיסה של שפכי חברון.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי למתקן הנדסי, נחל ודרך ומיעור קיים או מאשר ואזור נופש, תיירות וספורט למתקן הנדסי.
2. קביעת שימושים מותרים.
3. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות.
4. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
5. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
6. קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100218חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/01/2012
קבלת תכנית04/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201200115/02/2012