מתקני ביוב חצרים

תוכנית 7/ 03/ 116/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני ביוב חצרים
מספר: 7/ 03/ 116/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איסוף שפכי הקיבוץ ומחנות צה''ל ממזרח למשק,
כולל קולחים לאחר טהור מהמחנה שבמערב,
טיהורם והטבתם לחקלאות ע''י השקיה בהמטרה ו/ או בטפטוף.
המים מוגדרים כמי ביוב ולפיכך יוזרמו במערכות נפרדות
וינוצלו להשקית גידולים המותרים ע'יי מוסדות הבריאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןחצרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38540חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/1980תאריך פרסום: 04/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2677. עמוד: 721. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1980
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1980תאריך פרסום: 05/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2632. עמוד: 1800. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1980.
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1980
קבלת תכנית08/02/1980