מתקני ביוב רמת חובב - מתחמים 14, 15, 16 - רמת חובב

תוכנית 19/ 02/ 110/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקני ביוב רמת חובב - מתחמים 14, 15, 16 - רמת חובב
מספר: 19/ 02/ 110/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי ייעודי קרקע:
1 . מ"שטח לסילוק שפכי תעשייה" ל"שטח למתקני ביוב- טיפול בשפכים תעשייתיים".
2. מ"שטח למתקן הנדסי" ל" שטח למתקני ביוב- טיפול בשפכים תעשייתיים".
3. מ"שטח לסילוק שפכי תעשייה" ל"רצועת מעבר לתשתית ציבורית".
4. מדרכים קיימות ומוצעות ל"רצועת מעבר לתשתית ציבורית", וביטול דרכים אלו.
ג. קביעת זכויות בנייה לכל מגרש.
ד. קביעת מגבלות בנייה וקווי בנין 0 לכל מגרש.

.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר

תיאור המיקום:
מערב רמת חובב, נ.צ. 560500, 176000

גושים וחלקות:
גוש: 100182 (בעדכון)
גוש: 100182/2 חלקי חלקה 1
גוש: 100328 חלקי חלקה 1
גוש: 100329 חלקי חלקה 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 02/ 110/ 21בריכות אידוישינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 22הרחבת אתרי אידוי מי שופכיןשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 15הקמת מפעלים לתעשיה כימית ברמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 11שטח לטיהור וסילוק שפכי תעשיה - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 10הרחבת ברכות אידוי - רמת חובבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 341. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/08/2008
החלטה בדיון באישור תכנית17/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3163. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית15/02/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה