מתקני הספקת מים שלמה - ארז

תוכנית 7/ 03/ 552

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני הספקת מים שלמה - ארז
מספר: 7/ 03/ 552
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מסגרת תכנונית לפיתוח מתקן הנדסי להספקת מים אשר ישרת את אוכלוסיית הנגב המערבי.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי, יער ושמורת נוף למתקן הנדסי.
- קביעת שטחים לבינוי ופיתוח.
- קביעת תכליות, הנחיות ומגלבות בניה.
- הגדרת זכויות בניה.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הנחיות נופחיות וסביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2826חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2011
קבלת תכנית24/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012