מתקני הספקת מים ''אפעה''

תוכנית 10/ 03/ 296

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני הספקת מים ''אפעה''
מספר: 10/ 03/ 296
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח עבור קידוחי שאיבת מים, בריכות אגירה והמתקנים הנלווים להם. הסדרת דרך גישה ושטח ציבורי פתוח.

עיקרי ההוראות:
? שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למתקנים הנדסיים, דרך ושצ"פ.
?הסדרת דרך גישה.
?שינוי קו בנין לדרך 258.
?קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה.
?קביעת שטחי בניה.
?קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים.
?קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 221050
קואורדינטה Y 561675

ממזרח ובסמוך לכביש 258 (ערד-צפית) המצטלב עם כביש 31

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100125חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 746. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
קבלת תכנית04/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה