מתקני טיהור לביוב ערד

תוכנית 24/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקני טיהור לביוב ערד
מספר: 24/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מערכת טיהור לביוב בערד ע"י שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
ישוב: ערד
גוש: 100250 בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100026חלק2
100028חלק1
100250חלק2-3, 5-8, 17, 22-23, 27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1999.
פרסום לאישור ברשומות30/06/1999תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4776. עמוד: 4334. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות23/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1997תאריך פרסום: 19/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4570. עמוד: 5700. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/07/1997
קבלת תכנית18/01/1996