מתקני מים במרחב הפתוח - במחוז הדרום

תוכנית 1/ 02/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקני מים במרחב הפתוח - במחוז הדרום
מספר: 1/ 02/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בדבר מתקני מים בשטחים פתוחים
שאינם עירוניים כגון, בשטחים חקלאיים או שטחי יער וגנים לאומיים
(בכפוף לאישור רט''ג או קק''ל)
מקום בו לא ניתן לעשות כן בהתאם לתכנית מקומית ו/ או מפורטת תקפה.
ב. לאפשר הוצאת היתרי בניה במקום בו קיים בפועל מתקן מים.
ג. לאפשר הוצאת היתרי בניה למתקני מים עתידיים וקביעת אותם מתקנים
אשר דרוש לגביהם הכנת תכנית מפורטת
הכול תוך השתלבות בסביבה הטבעית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2005
קבלת תכנית30/11/2005