מתקני תקשורת באתר גלאון

תוכנית 6/ 03/ 202/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני תקשורת באתר גלאון
מספר: 6/ 03/ 202/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית זו מהווה שינוי לתכנית מס' 202/03/6 הבאה לפרט קוי בנין, גובה מתקני תקשורת, אחוזי בניה ותנאים למתן היתר בניה לאתר גלאון.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בנין.
2. שינוי לתכנית מפורטת 202/03/6 (446 ד')
3. קביעת גובה מקסימלי, 20 מ' מעל פני הקרקע למתקני תקשורת.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
5. קביעת השימושים והתכליות.
6. קביעת הוראות ומגבלות.
7. קביעת הוראות עיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 615.700
קואורדינטה Y 183.625

ממערב לקיבוץ גלאון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34095חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבכפיפות
תוכניתתמא/ 36/ בתכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדוליםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3547. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר19/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2012
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/03/2009
קבלת תכנית27/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה