מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון

תוכנית ג/ 13149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון
מספר: ג/ 13149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמתם של מתקנים הנדסיים שישמשו לעיבוד אשפה באמצעים טכנולוגיים לשם הפקת משאבים כגון הפקת גז מאשפה והפעלה של טורבינה לייצור חשמל באמצעותו.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית וקביעת יעוד לשטח למתקנים הנדסיים סמוך לאתר הטמנת פסולת מקומי.
ב. קביעת הוראות בנייה באשור המיועד למתקנים הנדסיים.
ג. פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.
ד. קביעת תנאים והורואת למניעת מטרדים סביבתיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעברון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19947חלק1, 12-13, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 132. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2848. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/04/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה17/06/2002
קבלת תכנית28/04/2002