מתקנים הנדסיים נווה זוהר

תוכנית 10/ מק/ 1018

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקנים הנדסיים נווה זוהר
מספר: 10/ מק/ 1018
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העתקת מיקום אזור למתקנים הנדסיים.
התכנית מוגשת ע"פ סעיף 62 א (א) (1) בתיקון 43
לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה) התכנית בסמכות הועדה המקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100146חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 112/ 5תכנית מתאר נוה זוהרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2009תאריך פרסום: 04/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5109. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002