מתקנים הנדסיים- מטמנת עברון

תוכנית ג/ 19518

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקנים הנדסיים- מטמנת עברון
מספר: ג/ 19518
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקנים הנדסיים תוך ניוד זכויות הבניה הקיימות בתאי שטח שונים.
המתקנים ישמשו לעיבוד וטיפול בזבל המוטמן במטמנת עברון כגון : טורבינות ליצור חשמל מגז אשר נפלט מהמטמנה, מתקנים לטיפול בתשטיפים וכל מתקן הנדסי אחר.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד תוכנית ג/ 13149 למתקניים הנדסיים עם תא שטח גובל מתוכנית ג/ 9798 המיועד לאזור איוף תשטיפים לתא שטח אחד המיועד למתקנים הנדסיים.
ב. חיבור זכויות הבניה הקיימות בשני תאי השטח לתא שטח מאוחד כחלק מתוכנית אחת.
ג. קביעת הוראות בניה באיזור המיועד למתקנים הנדסיים.
ד. פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התוכנית.
ה. קביעת תנאים והוראות למניעת מטרדים סביבתיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעברון

תיאור המיקום:
ממזרח לקיבוץ עברון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19947חלק1, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4699. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/07/2011
קבלת תכנית10/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201202715/11/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים140128/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201101126/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה