מ-1 מ-14 מ-3 דרכים ומגורים

תוכנית 2/ 02/ 101/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מ-1 מ-14 מ-3 דרכים ומגורים
מספר: 2/ 02/ 101/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תוואי דרך מס' 10: מאיזור מגורים לדרך ומדרך לאזור מגורים. 2. ביטול דרך מס' 28: שינוי יעוד מדרך לשצ"פ ומדרך לאזור מגורים. 3. חיבור דרך מס' 27: לדרך הערבה. 4. שינוי יעוד משצ"פ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מצפון-רח' ארגמן,מדרום-נחל שחמון,ממזרח-דרך הערבה

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3547. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית23/03/1988