מ.מ. אליכין ? כביש מאסף דרומי

תוכנית מח/ 253

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מ.מ. אליכין ? כביש מאסף דרומי
מספר: מח/ 253
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת כביש מאסף דרומי לישוב אליכין ע"י":
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, לשטח לבנייני ציבור ולשטח ציבורי פתוח.
ב. שינוי יעוד מדרך לשטח לבנייני ציבור ולשטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לדרך ולשטח ציבורי פתוח.
ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
מרכזשרוניםאליכין

תיאור המיקום:
כביש עוקף אליכין- מאסף דרומי אליכין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7923חלק64, 83, 1554, 9, 69-70, 72, 76, 82, 172, 259-260, 270, 275
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 64/ 3מוסד תום מ.א.עמק חפר.שינוי
תוכניתמשמ/ 22שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 64/ 2פתיחת דרך גישה לבית קברות במקום השביל הקייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות06/03/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית31/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1233. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/2010
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/07/2005
קבלת תכנית10/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201100906/03/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201000728/07/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200901018/11/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900722/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900520/05/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801418/11/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801324/09/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51802/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26004/06/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200601818/09/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200502419/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות