נאות הכיכר - מתקנים הנדסיים במועצה האזורית תמר

תוכנית 10/ 03/ 297/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נאות הכיכר - מתקנים הנדסיים במועצה האזורית תמר
מספר: 10/ 03/ 297/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח והפעלת מתקנים הנדסיים
לאגירת ושאיבת מים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משמורת טבע לשטח למתקנים הנדסיים.
2. הגדרת מגרשים להקמת מתקנים הנדסיים.
3. קביעת זכויות בניה.
4. קביעת הגבלות והוראות בניה ועיצוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39063חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100/ 21שינוי בקביעת הוראות לרצועות ניקוז.כפיפות
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/08/2010
קבלת תכנית04/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011