נבטים - מגורים

תוכנית 7/ מק/ 2113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נבטים - מגורים
מספר: 7/ מק/ 2113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' וממגורים א' לשצ''פ.

עיקרי ההוראות:
כפופות להוראות ת.מ. 6/115/03/7 לעניין מגורים, שצ''פ, ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים: 100060/2 חלקי חלקות 1, 2, 5, 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100060חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115/ 6הרחבה קהילתית - מושב נבטיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200901519/05/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200803012/10/2008