נגבה- החלפת שטח תעשיה

תוכנית 6/ מק/ 2100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נגבה- החלפת שטח תעשיה
מספר: 6/ מק/ 2100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שיעודו אזור חקלאי, שינוי יעוד שטח שיעודו אזור חקלאי לשטח שיעודו אזור תעשייה, כל זאת ללא שינוי שטחי היעודים עצמם בתחום התכנית, ללא שינוי זכויות הבנייה ובסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62 (א) (א) (1) לחוק התכנון והבנייה 1965 התשכ"א.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק
2865חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2008תאריך פרסום: 16/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5818. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה20/05/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/01/2007