נדבורנה

תוכנית בב/ 733

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נדבורנה
מספר: בב/ 733
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי פתוח עם זכויות לבנין ציבורי מתחת למפלס הכניסה, לצורך הקמת מבנה ציבור בקומת עמודים קיימת, בשטח עיקרי - 700 מ"ר ושטחי שירות - 200 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6190חלק1018
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
תוכניתבב/ 310תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2841. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1507. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2002
קבלת תכנית11/06/2002