נהלל - הרחבת מושב

תוכנית ג/ 12698

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נהלל - הרחבת מושב
מספר: ג/ 12698
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.תוספת 75 נחלות ל-75 הנחלות הקיימות בישוב.
2. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.
3. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית:
א. מאזור חקלאי-לאזור מגורים בנחלה,לדרך מוצעת ולנחל.
ב. מאזור משקי- לאזור מגורים בנחלה ולנחל.
ג. משטח פרטי פתוח -לדרך מוצעת.
4. התווית דרכים חדשות.
6. קביעת הוראות לפיתוח אזור מגורים בנחלה, כולל תשתיות ושירותים.
7. קביעה והתוויה של זיקות הנאה למעבר למגרשים חקלאיים עורפיים ולאזורים
משקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17181חלק17-21, 23-28
17182חלק24-30, 36-38, 40
17183חלק40-45, 55-56
17184חלק1-15, 18-2116-17
17185חלק1-9, 11-2310
17186חלק1-3967
17187חלק1-3655
17188חלק1-45-17, 19
17191חלק59-64
17192חלק1-18, 21
17193חלק3118-28, 30
17500חלק64-65, 67-71, 73-74, 79-81, 87-89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1110. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2849. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2001
קבלת תכנית22/08/2001