נוה אור

תוכנית ג/ 2290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נוה אור
מספר: ג/ 2290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הבניה בקבוץ נוה אור, איזורים עתודות קרקע ותנאים והנחיות לפיתוח ובניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור

תיאור המיקום:
ישוב: נוה אור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22656כל הגוש
22662כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/11/1978תאריך פרסום: 02/11/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2476. עמוד: 115. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית26/12/1977
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1976תאריך פרסום: 26/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2247. עמוד: 2376. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1975
קבלת תכנית03/06/1975